Dacă nu ați exercitat opțiunea. Account Options

dacă nu ați exercitat opțiunea

Prin moştenire, patrimoniul lăsat de către o persoană fizică decedată se transmite la una sau mai multe persoane în viaţă, transmiterea patrimoniului celui care decedează operând din clipa morţii persoanei care lasă masa succesorală.

Persoanele cu vocaţie generală la dobândirea patrimoniului succesoral, deci succesibili, îşi pot exercita dreptul de opţiune succesorală, respectiv dreptul de a opta între următoarele trei facultăţi: de a accepta pur şi simplu moştenirea, de a accepta moştenirea sub beneficiu de inventar şi de a renunţa la moştenire.

Prin urmare, dreptul de opţiune succesorală este un drept subiectiv care ia naştere în persoana moştenitorilor cu vocaţie succesorală din clipa deschiderii succesiunii.

Întrebări frecvente

Potrivit art. Conform dispoziţiilor Codului civil, subiecţi ai dreptului de opţiune succesorală sunt toate persoanele care au vocaţie la succesiune, indiferent care este temeiul acestei chemări la moştenire fie că este vorba de moştenire legală sau testamentară sau dacă vocaţia la moştenire este universală, cu titlu universal sau cu titlu particular.

dacă nu ați exercitat opțiunea

Dreptul de opţiune succesorală aparţine, deci, tuturor moştenitorilor cu vocaţie generală la moştenire, indiferent dacă, în concret, robot gratuit de opțiune binară are sau nu vocaţie. Astfel, la data deschiderii succesiunii, patrimoniul succesoral se transmite către toţi moştenitorii celui care a decedat, pentru fiecare dintre aceştia născându-se un drept subiectiv de opţiune succesorală.

Opţiune succesorală (dreptul de)

Braşov, dec. Noul Cod civil nu mai face distincţia între dacă nu ați exercitat opțiunea pură şi simplă şi acceptarea sub beneficiu de inventar a moştenirii.

  1. Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală
  2. JURIDICE » Vanzarea cu optiune de rascumparare

Sesizarea făcută la primărie de către un comoştenitor pentru deschiderea procedurii succesorale în contextul prevederilor Decretului nr. Suceava, s.

Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala Actul de optiune succesorala este un act juridic unilateral, voluntar, irevocabil, indivizibil, declarativ de drepturi, nesusceptibil de modalitati.

Acceptarea tacită a succesiunii trebuie făcută, potrivit art. Termenul de 6 luni se socoteşte de la deschiderea succesiunii, iar dreptul de a accepta succesiunea se prescrie dacă nu a fost exercitat înăuntrul acestui termen. Neacceptarea în termen a succesiunii duce la stingerea titlului de moştenitor, succesibilul fiind străin de moştenire.

Actele făcute după expirarea termenului nu sunt acte de acceptare tacită, chiar dacă se încadrează în categoria actelor care, efectuate în termen, puteau fi considerate drept acceptare. Referitor la luarea unui lucru ce a aparţinut dacă nu ați exercitat opțiunea o hainăs-a constatat că nu are semnificaţia juridică a unui act de acceptare a succesiunii, datorită caracterului său echivoc şi a neidentificării intenţiei succesibilului de a-şi însuşi calitatea de erede, prin faptul luării unui lucru de mică valoare C.

Participarea succesibilului la succesiunea soţiei predecedate a autorului său, prin invocarea calităţii sale de legatar testamentar, dacă nu ați exercitat opțiunea un act care implică intenţia sa neîndoielnică de acceptare a moştenirii de pe urma defunctei sale autoare, participarea la succesiunea defunctei făcându-se în baza testamentului deţinut de la soţul supravieţuitor al defunctei şi în cadrul termenului legal de acceptare a succesiunii C.

Bucureşti, s.

Stingerea dreptului de opţiune succesorală

Dacă nu au cunoscut despre decesul defunctului, este exclus ca actele de plată a impozitului pentru întregul imobilul să se fi făcut de către autorul recurentului şi apoi de către acesta, cu voinţa de a-şi manifesta intenţia acceptării succesiunii fratelui, respectiv a unchiului lor. Necunoaşterea morţii lui de cuius înlătură semnificaţia acceptării tacite a moştenirii acestuia pentru orice act sau fapt săvârşit de către recurentul-reclamant sau autorul său, în intervalul cuprins între data morţii şi cea a aflării despre acest eveniment, întrucât în mod evident acestora le lipseşte intenţia de a accepta succesiunea venită din partea celor ce le-au săvârşit.

Una dintre condiţiile cerute de art. Acest raţionament dovedeşte că plata impozitului pentru imobil a fost făcută de către recurent şi autorul său în calitate de coproprietari, şi nu ca acceptanţi ai succesiunii defunctului C. Succesorul care nu dacă nu ați exercitat opțiunea fost prezent la notariat şi, prin urmare, nu a consimţit la menţiunile din certificatul de moştenitor privind întinderea drepturilor succesorale şi alcătuirea masei succesorale dacă nu ați exercitat opțiunea cere oricând anularea certificatului de moştenitor, stabilirea masei succesorale şi partajarea ei, dar cu condiţia să facă dovada acceptării în termen a succesiunii, deoarece numai făcând această dovadă, el este socotit ca proprietar al bunurilor succesorale, de la data deschiderii succesiunii.

Dacă însă, înăuntrul termenului de acceptare a succesiunii, succesibilul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune nici expres, nici tacit, titlul de moştenitor se stinge, iar succesibilul este considerat străin de moştenire.

Nu constituie un caz de forţă majoră - şi nu justifică repunerea în termenul de acceptare a succesiunii - faptul că reclamantul, în semn de protest faţă de unele articole publicate de tatăl său decedat în anulnu a acceptat succesiunea acestuia în termenul legal Trib.

Prin intrarea în vigoare a Decretului nr.

dacă nu ați exercitat opțiunea

Decretul nr. Rezultă că, spre deosebire de art. Aplicarea dispoziţiilor art.

dacă nu ați exercitat opțiunea

Numai în acest din urmă caz, prelungirea termenului poate fi încuviinţată Trib. Suprem, s.

Opţiune succesorală (dreptul de)

Potrivit alin. Cererea de dacă nu ați exercitat opțiunea în termen trebuie făcută de succesibil în termen de 30 de zile, socotit din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care au justificat depăşirea termenului de prescripţie [art.

Din prevederile Legii nr.

dacă nu ați exercitat opțiunea

Această prevedere legală are caracter imperativ Trib. Dispoziţia înscrisă în art.

JURIDICE » Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală

Prin lege, s-a instituit un caz special de repunere în termen, în materia acceptării succesiunii, doar pentru moştenitorii care nu au fost interesaţi să-şi exercite dreptul de acceptare a succesiunii în termen de 6 luni de la deschiderea ei, deoarece terenul ce ar fi putut intra în masa succesorală nu se afla în circuitul civil.

Nu se află în ipoteza la care se referă art. Un comoştenitor care a stat în pasivitate şi nu a făcut acte de acceptare a succesiunii, conform art. IV din Legea nr. II din Legea nr. Suceavo, s.

Informaţii utile despre acceptarea sau renunţarea la moştenire

Derogându-se de la dispoziţiile art. Cluj, s. Clujp. Prin stabilirea vocaţiei tatălui dacă nu ați exercitat opțiunea la succesiunea autorului său, calitatea interve-nientului de persoană îndreptăţită la restituirea imobilului ce face obiectul Legii nr.

Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în temeiul prezentei legi".

Prin art. Dar neacceptarea în termen a succesiunii, prevăzută de art.

Browser incompatibil

Constanţa, s. Dispunând respingerea acţiunii de partajare a bunurilor succesorale ca prescrisă, instanţa a reţinut că reclamantul n-a acceptat succesiunea părinţilor săi în termenul prevăzut de art.

dacă nu ați exercitat opțiunea

Ca atare, respingând cererea de împărţeală, pe considerentul că dreptul la acţiune al reclamantului s-a prescris, instanţa a pronunţat o soluţie cu încălcarea esenţială a legii. Este adevărat că instanţa a reţinut faptul că reclamantul n-a acceptat în termen succesiunea, dar într-o atare situaţie este vorba de lipsa calităţii procesuale active, pe motiv că apare o persoană străină de moştenire, şi nu de prescrierea dreptului la acţiune.

Calitatea procesuală activă a reclamantului trebuia analizată nu numai în legătură cu faptul dacă a acceptat sau nu în termen succesiunea defuncţilor săi părinţi, ci şi în funcţie de calitatea lui de unic moştenitor al fratelui său, potrivit certificatului de moştenitor. Pentru aceasta trebuia ca, mai întâi, să se verifice, prin probe, dacă fratele decedat a acceptat el moştenirea defuncţilor săi părinţi, situaţie care, dacă este dovedită, ar fi determinat ca partea cuvenită acestuia să dacă nu ați exercitat opțiunea cuprinsă în masa succesorală rămasă de pe urma lui alături de bunurile menţionate în certificatul de moştenitor Trib.

Informațiiimportante